Wczytywanie strony...

Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Autostrada II sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. 73 Pułku Piechoty 1. KRS 0000231338 NIP 954-250-83-08 REGON 240046855

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są odpowiednio w celu:
– podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
– realizacji kontaktu zainicjowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego , na podstawie art.6 ust.1 lit. d RODO,
– realizacji obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z udziałem w prowadzonych inwestycjach, – na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO,
– na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a  RODO.

3. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, w celu realizacji obowiązków związanych z udziałem w inwestycjach,  odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty publiczne, upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również podmioty, z którymi wymagana jest współpraca naszego Biura w zakresie realizacji inwestycji.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio przez okres:
– obowiązywania umowy, a także po jego ustaniu, przez okres niezbędny dla zabezpieczenia dochodzonych roszczeń,
– realizacji kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego,
– wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
– do czasu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6. Uprawnieni są Państwo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. W zakresie udzielonej zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na prawidłowość przetwarzania przez okres udzielonej zgody.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne zawarcia i  realizacji umowy oraz kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy bądź kontaktu.

10. Decyzje w oparciu o podane przez Państwa dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Kandydaci do pracy

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Autostrada II sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. 73 Pułku Piechoty 1.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa.

6. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może być wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.

7. Kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

8. Nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować może koniecznością usunięcia aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji.

9. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 1 roku po jego zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 5 lat, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

W przesyłanym CV należy zamieścić poniższe klauzule:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji, w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu pracy, przez spółkę Autostrada II sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. 73 Pułku Piechoty 1, w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.” 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez spółkę Autostrada II sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. 73 Pułku Piechoty 1, w celu włączenia mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Polityki prywatności

 

Polityka prywatności serwisu www.autostradaii.pl

  1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.